Local National

बिम्स्टेक सम्मेलनः जनतालाई गरीबीको जालो र अभावको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा प्रम ओलीको जोड

laD:6]s lzv/ ;Dd]ng z'?
sf7df8f}Fdf laxLaf/ z'? ePsf] ax'If]qLo k|fljlws tyf cfly{s ;xof]usf nflu aªufnsf] vf8Lsf] k|of; -laD:6]s_sf] rf}yf] lzv/ ;Dd]ngdf pb3f6g dGtJo JoQm ub}{ k|wfgdGqL Pj+ laD:6]ssf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;
Written by tinaufm

About the author

tinaufm

Leave a Comment